Універсальний львівський довідник

УЛЬТРАГОРИЗОНТ, БЮРО АУДІО ДИЗАЙНУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ РОЗУМНОГО БУДИНКУ

Фактична адреса:
79000м. Львів, вул. Ко­пер­ни­ка, 16
Телефон основний:
(032) 2614405
Телефони:
(067) 3614405, (032) 2614486
Факс:
(032) 2455721

Діяльність підприємства

Рубрики:

Продукція, послуги:

- про­фесій­не пла­нуван­ня до­машніх кіно­те­атрів та прок­ла­дан­ня ка­белів;
- мон­таж та на­лаш­ту­ван­ня акус­тичних сис­тем, про­ек­торів та те­левізорів;
- про­ек­ту­ван­ня та аудит тех­но­логій ро­зум­но­го бу­дин­ку для сис­тем освітлен­ня, клімат­конт­ро­лю, охо­рони, муль­ти­рум аудіо-відео, со­няч­них ба­тарей;
- ав­то­мати­зовані сис­те­ми ко­мерцій­но­го фо­ново­го оз­ву­чен­ня (ба­ри, рес­то­рани, го­телі, офіси, ка­фе);
- кон­салтинг зас­то­суван­ня та про­даж акус­тичних зву­коізо­ляцій­них ма­теріалів для по­меш­кань та інже­нер­но­го об­ладнан­ня;
- кон­салтинг об­лашту­ван­ня ав­то­акус­ти­ки;
- роз­гортан­ня ви­соко­надій­них безд­ро­тових ме­реж Wi-Fi та провідних Et­hernet на базі об­ладнан­ня Cis­co;
- сервісний центр Hi-Fi елект­роніки.

Службова інформація

Дата перевірки:
04.05.2017