Універсальний львівський довідник

КУРАТОР, АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ

Адреса:
81080, Львівська обл., Яворівський р-н, с. Ставки
Телефон основний:
(067) 1772893
Телефони:
(063) 0689504

Про компанію

Керівник:
Лозинський Ярослав Богданович — директор
Рік заснування:
2009

Діяльність підприємства

Рубрики:

Продукція, послуги:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ КУРАТОР» засноване у 2009 році. Назва нашої компанії запозичена із часів Римської імперії, у якій функції контролю здійснювали спеціальні службовці, так звані куратори.
У складі компанії працюють висококваліфіковані працівники різної спеціалізації, із значним досвідом практичної роботи у сфері аудиту, фінансів, права, бухгалтерського та податкового обліку, що дає можливість вирішувати складні завдання. Кожен наш працівник здобув дві вищі освіти.
Ми надаємо комплекс професійних послуг, основними з яких є:
- аутсорсинг внутрішнього аудиту (контрольно-ревізійного відділу);
- експрес-перевірки за завданням клієнта;
- послуги відновлення обліку;
- послуги ведення обліку;
- консалтингові послуги;
- юридичні (правові) послуги;
- послуги бюджетування.
Для надання професійних послуг у складі організаційної структури управління нашої компанії створено чотири структурних підрозділи, а саме:
- департамент з питань економічної безпеки, аудиту та контрольно-ревізійної роботи;
- департамент з питань бюджетування, оптимізації оподаткування та податкового планування;
- департамент з питань бухгалтерського обліку та звітності;
- департамент з юридичних (правових) питань.

Метою нашої співпраці є захист бізнесу клієнта та зменшення його можливих ризиків.

Завданням нашої співпраці є виявлення проблем і недоліків та надання клієнту максимальну кількість альтернативних варіантів для їх вирішення та запобігання їм у подальшому, мінімізувати першочергово податкові ризики і підготовитись до перевірки контролюючих органів.

Цілями нашої співпраці є:
- довіра;
- професіоналізм;
- якість послуг;
- конфіденційність.

Нашими базовими принципами співпраці є:
- чесність;
- справедливість;
- об’єктивність та неупередженість;
- відповідальність;
- професійна компетентність та належна ретельність;
- конфіденційність;
- професійна поведінка;
- пріоритет інтересів клієнта.
Зверніться вчасно !
Безвихідних ситуацій не буває.

Рекламна інформація:

Ми готові запропонувати Вам наступні професійні послуги:

Аутсорсинг (послуги по виконанню всіх або окремих функцій) відділу (служби) внутрішнього аудиту або контрольно-ревізійного відділу (далі - аутсорсинг внутрішнього аудиту)
Аутсорсинг внутрішнього аудиту, який передбачає проведення перевірок (ревізій) згідно з погодженим з Клієнтом планом перевірок та переліку питань, які необхідно перевірити протягом періоду надання професійних послуг.
До переліку питань перевірки внутрішнього аудиту відносяться, зокрема:
- перевірка відповідності діяльності підприємства вимогам податкового законодавства, що включає переважно перевірки: податку на прибуток підприємства, податку на додану вартість, єдиного податку, податку з доходів фізичних осіб та інших обов’язкових платежів;
- перевірка відповідності діяльності підприємства вимогам господарського та іншого законодавства;
- перевірка фінансової інформації, зокрема, фінансової звітності;
- оцінка фінансового стану та результатів господарської діяльності;
- корпоративні та службові розслідування;
- перевірка стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших відокремлених підрозділах;
- інші погоджені з Клієнтом завдання.
Наша політика під час надання послуг внутрішнього аудиту спрямована на виявлення факторів ризику, а також джерел і резервів для підвищення ефективності управління фінансово-господарською діяльністю компанії клієнта.
Результатами надання послуг є звіти внутрішнього аудитора по питаннях перевірки, а також внутрішній аудитор надає клієнту обґрунтовані рекомендації для усунення наявних порушень, проблем і недоліків та запобігання їм у подальшому.
Експрес-перевірки за завданням клієнта ( в тому числі супровід під час придбання корпоративних прав)
Експрес-перевірка - це обстеження і вивчення окремих ділянок фінансово-господарської діяльності за завданням клієнта, яка проводиться у короткі строки (до 5 днів).
За підсумками експрес-перевірки ми надаємо звіт внутрішнього аудитора, в якому міститься перелік виявлених недоліків, рекомендації і способи їх усунення.
Підготовка фінансової інформації за завданням клієнта (консолідація фінансової звітності; трансформація (компіляція) фінансової звітності та інше)
Відновлення обліку
Відновлення обліку передбачає:
- обробку первинних документів;
- відновлення окремих первинних документів;
- формування регістрів обліку (журнали, головна книга);
- проведення повної інвентаризації активів і зобов’язань (з метою перевірки і документального підтвердження їх наявності, стану і оцінки);
- складання та подання звітності.
Ведення обліку (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)
Абоненське обслуговування з питань оподаткування, бухгалтерського обліку та фінансової звітності
Складання фінансової та податкової звітності (складання звітності на основі даних бухгалтерського обліку)
Консультації з питань оподаткування, бухгалтерського обліку та фінансової звітності
Оптимізація оподаткування та податкове планування
Оптимізація оподаткування та податкове планування полягає у розробці варіантів організації оподаткування стосовно специфіки діяльності юридичних та фізичних осіб, інформуванні їх про зміни в законодавстві щодо податків і зборів, надні роз’яснення щодо практичного застосування відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, сприяння у правильному нарахуванню та повній сплаті податків і зборів.
Надаємо необхідні рекомендації стосовно визначення бази оподаткування, розрахунку податків і зборів, використання пільг окремими платниками податків і зборів відповідно до чинного законодавства, дотримання встановленого порядку нарахування та сплати податків і зборів.
Комплексний аналіз фінансово-господарської діяльності
Послуги бюджетування
До послуг із бюджетування відносять:
- складання річних бюджетів, відповідно до замовлень споживачів продукції, робіт (послуг) і укладених договорів, а також розрахунків і обґрунтувань до них, освоєння виробництва нової продукції, витрачання фондів економічного стимулювання, питомих норм витрат сировини, матеріалів, енергії та інших ресурсів.;
- систематичний облік і контроль виконання бюджету
- перспективних бюджетів в умовах ринкової економіки та конкуренції з необхідними обґрунтуваннями і розрахунками, організаційно-технічних заходів з удосконалення господарського механізму, структури управління, економічної діяльності, виявлення і використання резервів виробництва.
- проведенням порівняльного аналізу показників роботи;
- перевірка обґрунтованості економічних розрахунків, установленню планових показників на основі прогресивних техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат з урахуванням досягнень науки і техніки, організації виробництва та праці.
- роботу з удосконалення планування економічних показників діяльності підрозділів підприємства, досягнення високого рівня їх обґрунтованості, створення і поліпшення нормативної бази планування, норм витрат товарно-матеріальних цінностей, обігових коштів і використання виробничих потужностей.
- аналіз техніко-економічних показників роботи цеху, дільниць, бригад, виявляємо можливості підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається, підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, витрат на виробництво і реалізацію продукції, більш раціонального використання виробничих потужностей і розробляє пропозиції щодо використання внутрішніх резервів
- організовуємо розроблення прогресивних планових техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових витрат, проектів оптових і роздрібних цін на продукцію підприємства, тарифів на роботи (послуги) з урахуванням попиту і пропозицій і з метою забезпечення запланованого обсягу прибутку, складання нормативних калькуляцій продукції і контроль за внесенням до них поточних змін планово-розрахункових цін на основні види сировини, матеріалів та напівфабрикатів, які використовуються у виробництві, кошторисної калькуляції товарної продукції.

Розробка для замовника документів, необхідних для легалізації, організації та здійснення господарської діяльності (статути, накази, внутрішні норми та правила, посадові інструкції, договори, протоколів розбіжностей тощо)
Консультації з питань правового характеру
Досудове врегулювання господарських спорів
Правовий аналіз будь-яких правових (юридичних) документів
Представлення інтересів замовника з питань обліку, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді
Державна реєстрація, внесення змін до установчих документів, юридичний супровід реорганізації, юридичний супровід ліквідації юридичної особи
Державна реєстрація фізичної особи – підприємця
Абоненське юридичне (правове) обслуговування
Юридичний аутсорсинг (індивідуальний підхід до клієнта: усні телефонні та письмові консультації щодо правового забезпечення поточної господарської діяльності клієнта, договірної та кадрової роботи; аналіз договорів, заяв, скарг та інших правових документів, запропонованих клієнтом або його контрагентами, розробка та складання договорів, заяв, скарг та інших правових документів за замовленням клієнта (за винятком тих, які стосуються ведення судових справ)
Інші професійні послуги за потреби Клієнта.
Для детальної відповіді на Ваші запитання скористайтесь нашою електронною адресою або телефонуйте.
Наперед вдячні за розгляд нашої пропозиції та надіємося на подальшу співпрацю.

ВАРТІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ ПОСЛУГ
Відповідно до загальноприйнятої практики вартість наших професійних послуг визначається залежно від часу, протягом якого надаються послуги. Крім того, враховується обсяг робіт, їх складність та терміновість.
Усна консультація з питань обліку, оподаткування або підприємницької діяльності від 1 до 15 хвилин – 70 грн.; до 30 хвилин – 120 грн.; до 1 години (включно) – 200 грн.
Письмова консультація на запит клієнта від 200 грн. в залежності від складності питання (вартість консультації визначається експертом, який відповідає на це запитання).
Вартість наданих професійних послуг визначається від кількості людино-днів, реально витрачених експертом на їх надання.
Вартість одного людино-дня роботи експерта у м. Львові:
- при наданні послуг аутсорсингу внутрішнього аудиту - від 1200,00 грн.;
- при проведенні експрес-перевірки згідно завдання Клієнта (зокрема при придбанні корпоративних прав) - від 1400,00 грн.;
- при відновленні бухгалтерського обліку - від 1000,00 грн.;
- при наданні послуг бюджетування - від 1100,00 грн.
Вартість однієї людино-години роботи експерта при складанні фінансової та податкової звітності у м. Львові становить від 125,00 грн.
При наданні професійних послуг в інших містах вартість одного людино-дня збільшується на витрати, пов’язані з відрядженням експерта в іншу місцевість (проїзд, проживання, добові).
Ведення бухгалтерського обліку юридичної особи (вартість послуги залежить від кількості господарських операцій замовника) від 1200 грн. в місяць, а ведення обліку фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності від 600 грн.
Вартість абонентного обслуговування визначається в залежності від обраного клієнтом пакету послуг:
- Економічний (консультації по телефону) – 600 грн. в місяць.
- Стандартний (консультації по телефону, письмові відповіді на письмові запити клієнтів (до 4 запитів на місяць), надання примірних зразків документів) – 900 грн. в місяць.
- Бізнес (консультації по телефону, письмові відповіді на письмові запити клієнтів, надання примірних зразків документів, аналіз письмових документів клієнта (до 4-х документів на місяць), допомога у веденні спорів з податковою інспекцією – 1800 грн. в місяць.
- VIP (індивідуальний підхід до кожного клієнта в залежності від набору послуг) від 3000 грн. в місяць.
Написання аргументованого заперечення до акту перевірки податкової інспекції від 1000 грн. (в залежності від кількості оскаржуваних рішень у ході адміністративного оскарження).
Підготовка оскаржень повідомлень рішень контролюючих органів від 1200 грн. (в залежності від кількості оскаржуваних рішень)
Написання позову про визнання недійсним рішення податкової інспекції від 1500 грн.
Захист інтересів клієнта в суді від 3000 грн. за одну інстанцію.
На професійні послуги вартість встановлюється індивідуально.

Ключові слова:

аутсорсинг, аудиторська перевірка, аудиторські послуги , абонентське обслуговування, абонентське бухгалтерське обслуговування, абонентське юридичне обслуговування, абонентське правове обслуговування, абонентське консалтингове обслуговування, абонентське консультаційне обслуговування, абонентське інформаційно-консультаційне обслуговування, внутрішній аудит, ревізія , економічна безпека, податковий аудит, експрес-перевірки, юридичні послуги, правничі послуги, бюджетування, податкове планування, оптимізація оподаткування, оподаткування, податки, податкові спори, облік, бухгалтерський облік, податковий облік, ведення обліку, ведення бухгалтерського обліку, ведення податкового обліку, відновлення обліку, відновлення бухгалтерського обліку , відновлення податкового обліку, складання звітності, складання фінансової звітності, складання податкової звітності, складання податкових декларацій, консалтингові послуги, бюджетування , послуги бюджетування, фінансові розслідування, службові розслідування

Банківські реквізити

Код ЄДРПОУ:
36764648

Години роботи

Понеділок:
від 09:00 до 18:00
Вівторок:
від 09:00 до 18:00
Середа:
від 09:00 до 18:00
Четвер:
від 09:00 до 18:00
П'ятниця:
від 09:00 до 18:00
Субота:
від 09:00 до 15:00

Службова інформація

Профіль редагував:
Лозинський Ярослав Богданович — директор
Дата перевірки:
25.09.2015