Контакти

Юридична адреса:
79008, м. Львів, пл. Галицького, 4
Фактична адреса:
79008, м. Львів, пл. Данила Галицького, 4
Хочете співпрацювати з цією компанією?
Дивіться відгуки

ВЕЧІРНЯ (ЗМІННА) СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №28

Контакти

Юридична адреса:
79008, м. Львів, пл. Галицького, 4
Фактична адреса:
79008, м. Львів, пл. Данила Галицького, 4
Хочете співпрацювати з цією компанією?
Дивіться відгуки

Контакти

Юридична адреса:
79008, м. Львів, пл. Галицького, 4
Фактична адреса:
79008, м. Львів, пл. Данила Галицького, 4

Діяльність

Надання освітніх послуг молоді, яка не має закінченої середньої освіти
ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДІ , ЯКА НЕ ОДЕРЖАЛА ПОВНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ ПРИ ДЕННІЙ ШКОЛІ, КОМУНАЛЬНА

Інформація

ВЕЧІРНЯ (ЗМІННА) СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №28 м.Львова


П.Блонський

Поняття освіченої людини в сучасному світі набуло нового сенсу. Освіченим є не той, хто багато знає, а той, хто має засоби співвідношення того, що знає і вміє, зі своїми планами, ситуацією на ринку робочих місць, суспільними змінами.
Забезпечення громадянам умов для рівного доступу до освіти, насамперед, шкільної, стало одним з головних в освітній політиці розвинених держав світу. Сучасна освіта переживає глобальні зміни від ”освіти на все життя” до ”освіти через все життя”.
Для громадян, які не мають можливості навчатися в школах з денною формою навчання, працює наш навчальний заклад.
Вечірня (змінна) середня загальноосвітня школа №28 – це загальноосвітній навчальний заклад з українською мовою викладання, заснований у вересні 1961 року ( рішення міської Ради депутатів трудящих м. Львова від 15.09.1961 року), підпорядковується школа безпосередньо відділу освіти Галицької районної адміністрації М. Львова. Форма власності – комунальна. Адреса: площа Д.Галицького, 4.
Наше педагогічне кредо:
Ми хочемо, щоб наша школа стала острівцем людяності і гуманізму, творчості й постійного пошуку, щоб її випускники на все життя засвоїли: якщо хочеш стати щасливим, то слідуй золотому правилу: розум у голові, щирість у серці, здоров’я в тілі.
Наше завдання: зрозуміти кожну особистість та виявити до неї повагу. Наша робота спрямована на те, щоб кожен учень міг оволодіти необхідними навичками з обов’язкових предметів; поповнити знання у сферах, які цікаві йому і розкривають йому нові горизонти пізнання; розвинути свою самосвідомість як самостійної особистості і як члена колективу.
Мета закладу – це формування гармонійно розвиненої особистості, виховання свідомої людини – громадянина України.
Гасло закладу: «Від школи без невдач до школи успіху», яке діє за принципом трьох «В»:
- Взаємоповага
- Взаєморозуміння
- Взаємодопомога
М. Гордон

Педагогічний колектив школи працює за принципами:
1. «Допоможіть дитині досягти успіху і лише тоді оцінюйте знання»
В.Сухомлинський.
2. «Єдиний шлях до знання – це діяльність»
Б. Шоу


Філософія реалізації освітніх завдань нашої вечірньої школи - навчання без невдач, при ефективному використанні котрої є усі можливості для подолання неуспішності й педагогічної занедбаності. Не всі наші випускники стали відомими, але школа забезпечила їм такий рівень освіченості, який дав змогу знайти своє місце в житті.
Вечірня школа є альтернативною денній школі, але не за метою освіти, а за організацією педагогічного процесу і соціально – педагогічними умовами (тут інше середовище навчання, інша емоційна атмосфера).

На сьогодні в 10 класах школи здобувають освіту 267 учнів. Реалізація основних завдань освіти здійснюється, надаючи учням можливість навчатися за різними формами:
очна форма навчання;
заочна форма навчання ;
індивідуальна форма навчання;
екстерн,
а також в години за бажанням учнів.
Акцент у діяльності школи на позитивний змінить мотивацію учнів до навчальної, а вчителів – до педагогічної діяльності, що призведе до підвищення ефективності роботи вчителя, а, отже, і до поліпшення результатів успішності учнів. Це стане підставою для просування закладу« Від школи без невдач до школи успіху»

З 2006 року на підставі Положення про умови навчання та отримання базової та повної загальної освіти особами, засудженими до позбавлення волі, у загальноосвітніх навчальних закладах при установах кримінально-виконавчої системи в школі відкрито три класи при Львівському слідчому ізоляторі для забезпечення навчання осіб, позбавлених волі (наказ відділу освіти Галицької районної адміністрації від 05.09.2006р. №195)

У нашій школі в одному й тому ж класі навчаються учні з різним рівнем знань, умінь, навичок, можливостей, з різною тривалістю перерви в навчанні, соціальним статусом та навіть віком. Є такі, що хочуть вчитися, а не можуть, є й такі, що можуть, а не хочуть. Інші й раді би вчитися, але вже мають свої сім’ї. А є й такі, в яких мотивація навчання є домінуючою з подальшим продовженням у ВНЗ.
Для того, щоб краще пізнати учнів та зацікавити їх творчою роботою, серед учнівської молоді 10—12 класів проводиться конкурс на найкращий твір-мініатюру. Зокрема, однією з тем є «Чому я обрав вечірню школу?». Чому і з яких причин обирають таку форму освіти? Якщо узагальнити, то мотивації вибору доволі прості й зрозумілі. Навчання тут не потребує великих фінансових затрат, дає можливість поєднувати навчання з роботою. Цьому сприяють розклад та структура навчального року. Порівняно з денними школами навчальна програма є спрощеною щодо кількості навчальних предметів, а це дає можливість для прискореного виконання навчальної програми та здачі державної підсумкової атестації. При складанні розкладу ми враховуємо й те, що наші учні вчаться паралельно і в іншому навчальному закладі, працюють на виробництві, перебувають у місцях позбавлення волі. В учнів нашої школи дещо різняться не тільки умови для навчання, а й мотиви і настанови на освіту. В нас молоді люди ставлять собі головне завдання – здобути професію, або поєднати навчання з роботою. Переважна більшість працюючих учнів – це ті, хто влаштувався на роботу в нічний час, тому в нас вони навчаються вдень. В школі працюють грамотні, досвідчені вчителі, які особливо уважні до своїх вихованців, їх проблем, умов життя і умов праці.

Кадровий склад навчального закладу 20 вчителів. Всі мають вищу педагогічну освіту. З педагогічних працівників школи:
- вищу кваліфікаційну категорію мають 7 вчителів;
- першу кваліфікаційну категорію мають 7 вчителів;
- другу кваліфікаційну категорію мають 2 вчителя;
- кваліфікаційну категорію «спеціаліст» мають 4 вчителя;
- педагогічне звання „старший учитель” мають 4 вчителя ;
- педагогічне звання „учитель-методист” мають 2 вчителя.

Педагогічний колектив школи працює над проблемою ”Компетентнісний підхід при викладанні предметів у вечірній школі».
У школі функціонує дві творчі групи вчителів суспільно-гуманітарного та природничо-математичного циклів.
У своїй роботі кожний педагог використовує методологію особистісно-орієнтованого навчання, що сприяє формування в учнів компетенцій, необхідних для життєвого і професійного самовизначення. Вчителі нашої школи спрямовують свою педагогічну діяльність на вирішення таких завдань:
- створення умов для оволодіння кожним учнем опорними знаннями і уміннями відповідно до вимог Державного стандарту з кожного предмета зокрема:
- забезпечення реальної активності учнів у навчальному процесі, розвиток пізнавального інтересу до становлення в учнів цілісного світогляду, формування компетентностей на основі засвоєння системи знань;
- навчання свідомого використання знань в умовах швидких змін, здійснення самоаналізу.

Педагоги закладу постійно знаходяться у творчому пошуку. Беруть активну участь у районних та обласних виставках-ярмарках педагогічних ідей і технологій, у проведенні науково-практичних конференцій.

Виховна робота в школі спрямована на формування в молоді сучасного світогляду, ідей, поглядів, переконань, заснованих на найцінніших надбаннях вітчизняної і світової культури. В основу виховної роботи покладені принципи громадянського виховання, патріотизму , які реалізуються за такими напрямками:
- формування національної свідомості і самосвідомості;
- виховання духовної культури особистості;
- формування високої мовної культури;
- утвердження принципів загальнолюдської моралі;
- формування творчої, працелюбної особистості;
- забезпечення високої художньо-естетичної культури особистості;
- формування екологічної культури людини;
- розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді.
Вечірня школа забезпечує реалізацію права громадян, які не мають можливості навчатися у школах з денною формою навчання, на здобуття загальної середньої освіти з відривом або без відриву від виробництва.
Вечірня(змінна) середня загальноосвітня школа №28 м. Львова - це сучасний альтернативний загальноосвітній заклад, в якому навчається 267учнів 8-12 класів. Для реалізації своїх освітніх завдань педагогічний колектив школи ставить нові акценти у психології освіти - ми говоримо про навчання у вечірній школі як навчання без невдач. А це полягає у сприйнятті учнівсько-педагогічним колективом нашого закладу наступних позицій:
- повага й довіра як норма життя;
- здоров’я людини як найвища цінність;
- право на освіту відповідно до своїх потреб, здібностей і можливостей;
- оптимальний погляд на потенціальну можливість усіх учасників навчально-творчої діяльності;
- рівність у захищеності усіх суб’єктів;
- визнання права на помилку будь-якого з членів колективу;
- співтворчість та взаємодія - основні важелі перемог;
- психологічна освіченість - гарант соціального захисту особистості, яка навчає і яка навчається.
Вважаємо, що акцент у діяльності школи на позитиви , змінює мотивацію учнів до навчальної, а вчителів до педагогічної діяльності, що призводить до підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Це є підставою для просування закладу на шляху «Школи без невдач» до «Школи успіху».
Функціонування вечірніх шкіл абсолютно виправдане, оскільки, з одного боку, згідно з чинним законодавством, обов’язком кожного громадянина є отримання повної середньої освіти, з іншого-внаслідок поважних матеріальних чи психологічних причин людина часто не може цього зробити. Тому держава створює максимально гнучкі умови для такої категорії молоді.
Для того, щоб реалізуватися і нормально себе забезпечити в майбутньому, потрібно отримати освіту. Молодь сама вибирає собі навчальний заклад. В нашій школі багато учнів з однієї сім’ї, з однієї основної школи, з однієї вулиці тощо. Це підтверджує, що вечірня СШ №28 користується повагою і авторитетом.
Випускники нашої школи рекомендують своїм знайомим і родичам здобувати освіту саме в нашому закладі.
Співпрацюємо:
• З дитячою кімнатою профілактики правопорушень при відділі внутрішніх справ Галицького району для залучення учнів, які не відвідували денні школи і були переведенні дирекцією денних шкіл у вечірню школу;
• З дитячою організацією “Галицьке юнацтво”;
• З більшістю загальноосвітніх навчальних закладів м. Львова, учні яких прибувають до нас на навчання після 9 класу;
• Налагоджена тісна праця з НМЦО і регіональним центром якості освіти (ЛРЦОЯО);
• Педагогічною бібліотекою, міською бібліотекою для дорослих, бібліотекою ім. Стефаника тощо;
• Львівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти;
• Коренсподент щотижневика МВС України «Іменем закону» досліджував питання співпраці нашої школи зі слідчим ізолятором, про що була написана відповідна стаття 13.04.2007- 19.04.2007 №15
• Обласним управлінням пожежної охорони проведені бесіди з учнями та вчителями про заходи протипожежної безпеки;
• З дільничим відділу міліції Галицького району.
Лаконічне формулювання нашої концепції - створити для молоді школу, яка проведе їх від невдач до успіху.
Діяльність нашого навчального закладу висвітлювалась в засобах масової інформації:
• Канал “24” - передача “учні без форми”
• ТРК “люкс” - репортаж журналіста
• НТН - Романа Вінтоніва
• Статті в часописах: “Іменем закону” №15; 13.04-19.04.2007р. .
.Поступ” №26 від 08.02.2006р
Інформація в навчальних довідниках.
Це свідчить, що наш навчальний заклад не залишає байдужим людську громаду.

18.03.14р. Сейко Олена та Возіян Андрій, учні 11 класу нашої школи зайняли друге місце на конкурсі,присвяченому 200-річчю Т.Г.Шевченка ”Гортаючи сторінки ”Кобзаря” серед учнів шкіл Галицького району м.Львова.

30. 05. 2014 року 50 учнів вечірньої школи № 28 отримали атестат про повну загальну середню освіту. Бажаємо їм успіхів у майбутньому!

Школа чекає на нових учнів.

2014-2015навч.рік.Окрім уроків наші учні відвідали ряд музеїв (Музей грошей, Національний музей ім. А.Шептицького) та були на екскурсії,присвяченій святкуванню Дню туризму, ”Вулицями середньовічнього Львова”.
Учні побували у Львівській обсерваторії, де прослухали лекцію з мультимедійною презентацією ”Астрономія в древньому і сучасному Львові” та мали можливість познайомитися з телескопом.
10.10.2014р. в нашій школі відбудеться тренінг на тему ”Репродуктивне здоров”я.Диво народження”.Запрошуємо до нас в школу!

В школі-День безпеки роботи в інтернеті.

Рубрики

Про компанію

Керівник:
Петрук Емілія Василівна — директор
Бухгалтер:
Балянда Ірина Андріївна
Рік заснування:
1961
Кількість працівників:
33 чол.

Графік роботи

Понеділок:
14:00 — 21:00
Вівторок:
14:00 — 21:00
Середа:
14:00 — 21:00
Четвер:
14:00 — 21:00
П'ятниця:
14:00 — 21:00
Оновлення даних: 31.05.2018 року
Щоб змінити інформацію про компанію увійдіть в кабінет Вхід в кабінет
Якщо Ви помітили, що у відомостях про дану компанію є неточності або помилки — повідомте нас за допомогою форми Повідомити про неточності або помилки в профілі компанії
Поділіться інформацією в соцмережах
Зареєструйте свою компанію на DLAB
Це допоможе підвищити рейтинг сайту в пошуковій видачі, на порядок збільшити відвідуваність свого сайту, залучити нових клієнтів у бізнес та надасть багато інших переваг перед конкурентами.