ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Адреса:
79013, м. Львів, вул. Бандери, 12
Хочете співпрацювати з цією компанією?
Дивіться відгуки

ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Адреса:
79013, м. Львів, вул. Бандери, 12
Хочете співпрацювати з цією компанією?
Дивіться відгуки

Відділення

ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРИ (ІАРХ)

Фактична адреса:
79013, м. Львів, вул. Бандери, 12, к. 328
Телефони:
Діяльність:
Кафедри: - Кафедра архітектурних конструкцій (АК) - Кафедра архітектурного проектування (АП) - Кафедра дизайну архітектурного середовища (ДАС) - Кафедра дизайну та основ архітектури (ДОА) - Кафедра містобудування (МБД) - Кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів (РРАК)

ІНСТИТУТ ЕНЕРГЕТИКИ ТА СИСТЕМ КЕРУВАННЯ (ІЕСК)

Фактична адреса:
79013, м. Львів, вул. Бандери, 12, к. 124
Телефони:
Діяльність:
Кафедри: - Кафедра автоматизації теплових та хімічних процесів (АТХП) - Кафедра електричних машин і апаратів (ЕМА) - Кафедра електричних систем та мереж (ЕСМ) - Кафедра електричних станцій (ЕС) - Кафедра електропостачання промислових підприємств міст і сільського господарства (ЕПМС) - Кафедра електроприводу і автоматизації промислових установок (ЕАП) - Кафедра охорони праці (ОП) - Кафедра теоретичної та загальної електротехніки (ТЗЕ) - Кафедра теплотехніки і теплових електричних станцій (ТТЕС)

ІНСТИТУТ ІНЖЕНЕРНОЇ МЕХАНІКИ ТА ТРАНСПОРТУ (ІІМТ)

Фактична адреса:
79000, м. Львів, вул. Професорська, 1, к. 68
Телефони:
Діяльність:
Кафедри: - Кафедра автомобілебудування (АБ) - Кафедра деталей машин (ДМ) - Кафедра експлуатації та ремонту автомобільної техніки (ЕРАТ) - Кафедра електронного машинобудування (ЕМБ) - Кафедра зварювального виробництва, діагностики та відновлення металоконструкцій (ЗВДВ) - Кафедра механіки та автоматизації машинобудування (МАМ) - Кафедра прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів (ПМОМ) - Кафедра технологій машинобудування (ТМБ) - Кафедра транспортних технологій (ТТ)

ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА ІНЖЕНЕРІЇ ДОВКІЛЛЯ (ІБІД)

Фактична адреса:
79013, м. Львів, вул. Карпінського, 6, к. 223
Телефони:
Діяльність:
Кафедри: - Кафедра автомобільних шляхів (АШ) - Кафедра будівельних конструкцій та мостів (БКМ) - Кафедра будівельного виробництва (БВ) - Кафедра гідравліки і сантехніки (ГС) - Кафедра мостів та будівельної механіки (МБМ) - Кафедра опору матеріалів (ОМ) - Кафедра теплогазопостачання і вентиляції (ТГВ)

ІНСТИТУТ ГЕОДЕЗІЇ (ІГДГ)

Фактична адреса:
79013, м. Львів, вул. Карпінського, 6, к. 501
Діяльність:
Кафедри: - Кафедра інженерної геодезії (ІГД) - Кафедра вищої геодезії та астрономії (ВГА) - Кафедра геодезії (КГ) - Кафедра кадастру територій (КДТ) - Кафедра картографії та геопросторового моделювання (КГМ) - Кафедра фотограмметрії та геоінформатики (ФГІ)

ІНСТИТУТ ГУМАНІТАРНИХ І СОЦІАЛЬНИХ НАУК (ІГСН)

Фактична адреса:
79016, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, к. 208-211
Телефони:
Діяльність:
Кафедри: - Кафедра іноземних мов (ІМ) - Кафедра історії України та етнокомунікації (ІУЕК) - Кафедра політології (КП) - Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності (СКІД) - Кафедра соціології та соціальної роботи (СР) - Кафедра української мови (УМ) - Кафедра фізичного виховання (ФВ) - Кафедра філософії (КФ)

ІНСТИТУТ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (ІДН)

Фактична адреса:
79013, м. Львів, вул. Карпінського, 2/4, к. 312
Телефони:
Діяльність:
До складу Інституту дистанційного навчання входять деканати: - заочного навчання, - екстернату, - дистанційного навчання.

ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ, ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТУРИЗМУ ІМ. В. ЧОРНОВОЛА (ІЕПТ)

Фактична адреса:
79057, м. Львів, вул. Чупринки, 130, к. 217
Телефони:
Діяльність:
Кафедри: - Кафедра екологічної безпеки та аудиту (КЕБ) - Кафедра економіки довкілля і природних ресурсів (ЕДР) - Кафедра загальної екології та екоінформаційних систем (ЗЕС) - Кафедра менеджменту природоохоронної діяльності (МПД) - Кафедра прикладної екології та збалансованого природокористування (ПЕП) - Кафедра туризму (ТУР)

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ (ІНЕМ)

Фактична адреса:
79016, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, к. 410
Телефони:
Діяльність:
Кафедри: - Кафедра економіки підприємства та інвестицій (ЕПІ) - Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності (ЗМД) - Кафедра маркетингу і логістики (МЛ) - Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва (ММП) - Кафедра менеджменту організацій (МО) - Кафедра менеджменту персоналу та адміністрування (МПА) - Кафедра обліку та аналізу (ОА) - Кафедра теоретичної та прикладної економіки (ТПЕ) - Кафедра фінансів (ФІН)

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ІКНІ)

Фактична адреса:
79013, м. Львів, вул. Бандери, 28а, к. 513
Телефони:
Діяльність:
Кафедри: - Кафедра інформаційних систем та мереж (ІСМ) - Кафедра інформаційних технологій видавничої справи (ІТВС) - Кафедра автоматизованих систем управління (АСУ) - Кафедра прикладної лінгвістики (ПЛ) - Кафедра програмного забезпечення (ПЗ) - Кафедра систем автоматизованого проектування (САПР)

ІНСТИТУТ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ, АВТОМАТИКИ ТА МЕТРОЛОГІЇ (ІКТА)

Фактична адреса:
79013, м. Львів, вул. Бандери, 12, к. 612
Факс:
Діяльність:
Кафедри: - Кафедра інформаційно-вимірювальних технологій (ІВТ) - Кафедра безпеки інформаційних технологій (БІТ) - Кафедра електронних обчислювальних машин (ЕОМ) - Кафедра захисту інформації (ЗІ) - Кафедра комп’ютеризованих систем автоматики (КСА) - Кафедра метрології, стандартизації та сертифікації (МСС) - Кафедра приладів точної механіки (ПТМ) - Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем (СКС)

ІНСТИТУТ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ІППТ)

Фактична адреса:
79044, м. Львів, вул. Горбачевського, 18, к. 205
Телефони:
Діяльність:
Кафедри: - Кафедра інформаційних систем і технологій (ІСТ) - Кафедра гуманітарної підготовки (ГП) - Кафедра загальноекономічної підготовки та маркетингу (ЗЕПМ) - Кафедра міжнародної економіки (МЕ) - Кафедра обліку і аудиту (ОА) - Кафедра фінансів (ФН) - Кафедра фундаментальної підготовки (ФП)

ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ (ІНПП)

Фактична адреса:
79005, м. Львів, вул. Князя Романа, 1, к. 304
Діяльність:
Кафедри: - Кафедра історії держави і права (ІДП) - Кафедра адміністративного та інформаційного права (АІП) - Кафедра журналістики та засобів масової комунікації (ЖЗМК) - Кафедра кримінального права і процесу (КПП) - Кафедра психології, педагогіки і соціального управління (ППСУ) - Кафедра теорії та філософії права (ТФП) - Кафедра цивільного права та процесу (ЦПП)

ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ НАУК (ІМФН)

Фактична адреса:
79016, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 2, к. 212а
Діяльність:
Кафедри: - Кафедра вищої математики (ВМ) - Кафедра загальної фізики (КЗФ) - Кафедра міжнародної інформації (МІ) - Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки (НГГ) - Кафедра обчислювальної математики і програмування (ОМП) - Кафедра прикладної математики (ПМ) - Кафедра прикладної фізики і наноматеріалознавства (ПФН)

ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ, РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ (ІТРЕ)

Фактична адреса:
79000, м. Львів, вул. Професорська, 2, к. 209
Факс:
Діяльність:
Кафедри: - Кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювання (ТРР) - Кафедра електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій (ЕЗІКТ) - Кафедра електронних приладів (ЕП) - Кафедра напівпровідникової електроніки (НПЕ) - Кафедра радіоелектронних пристроїв та систем (РЕПС) - Кафедра телекомунікацій (ТК) - Кафедра фотоніки (ФОТ)

ІНСТИТУТ ХІМІЇ ТА ХІМІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (ІХХТ)

Фактична адреса:
79013, м. Львів, пл. Святого Юра, 9, к. 120
Телефони:
Факс:
Діяльність:
Кафедри: - Кафедра аналітичної хімії (АХ) - Кафедра безпеки життєдіяльності (БЖД) - Кафедра загальної хімії (ЗХ) - Кафедра органічної хімії (ОХ) - Кафедра технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології (ТБСФБ) - Кафедра технології органічних продуктів (ТОП) - Кафедра фізичної та колоїдної хімії (ФКХ) - Кафедра хімії і технології неорганічних речовин (ХТНР) - Кафедра хімічної інженерії (ХІ) - Кафедра хімічної технології переробки нафти та газу (ХТНГ) - Кафедра хімічної технології переробки пластмас (ХТПП) - Кафедра хімічної технології силікатів (ХТС)

МІЖНАРОДНИЙ ІНСТИТУТ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ ТА ЗВ’ЯЗКІВ З ДІАСПОРОЮ (МІОК)

Фактична адреса:
79013, м. Львів, вул. Бандери, 32д, к. 212
Телефони:
Діяльність:
Концептуально діяльність МІОКу здійснюється за такими напрямами: - Освіта українського зарубіжжя (проект «Крок до України»). - Сучасні міграційні процеси (проект «Назустріч новій хвилі»). - Історико-культурна спадщина і визначні постаті української діаспори (проект «Відкриймо для України українську діаспору»).

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА

Фактична адреса:
79013, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5
Поштова адреса:
79013, м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5
Телефони:
Факс:
Діяльність:
Підрозділи: - Деканат курсів підвищення кваліфікації ІПДО Кафедри: - Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту (АФМ) - Кафедра технологій управління (ТУ)
Поділіться інформацією в соцмережах
Зареєструйте свою компанію на DLAB
Це допоможе підвищити рейтинг сайту в пошуковій видачі, на порядок збільшити відвідуваність свого сайту, залучити нових клієнтів у бізнес та надасть багато інших переваг перед конкурентами.